Reklamacije

REKLAMACIJE

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice praćeni su svom zakonski neophodnom dokumentacijom, uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal, mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba koja se prodaje sa garancijom proizvođača, a obuhvata period duži od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, može se reklamirati u periodu trajanja garantnog roka. Dr.Max odgovara za nesaobraznost ostale robe u periodu od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, uzimajući u obzir vrstu i prirodu robe.

Dr.Max ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu.

Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu, niste dobili kupljeni proizvod ili ste dobili proizvod koji je defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate našu online podršku ([email protected] ili 0800 33 44 56) i potrudićemo se da otklonimo nepravilnosti.

1. Postupak reklamacije

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca telefonskim putem na 0800 33 44 56 i/ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu [email protected], uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prilikom izjavljivanja reklamacije, kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da saopšti/dostavi prodavcu sledeće podatke: ime i prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail).

Potrošač svojim potpisom na dostavnom listu prilikom preuzimanja paketa potvrđuje da je robu primio u ispravnom stanju. City Express, u slučaju da je sadržaj pošiljke oštećen, odnosno nepotpun daje rok za reklamaciju od 24h od trenutka kada je potrošač preuzeo pošiljku.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), ovim putem kupac (podnosilac reklamacije) se obaveštava da ovlašćeno lice prodavca upisuje u evidenciju primljenih reklamacija i obrađuje podatke o ličnosti podnosioca reklamacije, a koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u navedenu evidenciju i reklamacije, i to: ime i prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail), kao i da saopštavanjem/dostavljanjem traženih podataka KUPAC DAJE PUNOVAŽAN PRISTANAK za obradu upisanih podataka u svrhu reklamacije.

Kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da vrati/pošalje predmet reklamacije prodavcu, o sopstvenom trošku, na sledeću adresu: u Makedonska 12, 11000 Beograd

Prodavac je dužan da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i predmeta reklamacije, elektronskim putem, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obrazloži svoj odgovor.

Odgovor prodavca na reklamaciju kupca može biti pozitivan (reklamacija se prihvata) ili negativan (reklamacija se odbija).

Odgovor mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko Dr.Max iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

2. Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Kupac nije u obavezi da navede razloge za odustanak od ugovora.

Kupac ovo pravo iskorišćava tako što upućuje izjavu o odustanku trgovcu (uz dostavljenu robu o sopstvenom trošku), koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način (potrošač sastavi izjavu samostalno).

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

3. Pravo na povraćaj novca ili zamenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti je u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

4. Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Da li želite da dobijate obaveštenja o akcijama i promocijama?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.