OPŠTA PRAVILA

Opšta pravila određuju uslove upotrebe Dr.Max Loyalty kartice čiji izdavalac je AsterFarm d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Novi Beograd, Srbija (u daljem tekstu „Rukovalac“ ili „Društvo“).

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni Obrazac za registraciju (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije Dr.Max Loyalty karticu.

KARTICA

Dr.Max Loyalty kartica (u daljem tekstu „Kartica“) je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava učešće u Programu Dr.Max Loyalty kartice i ostvarivanje različitih prava i pogodnosti prilikom kupovine na izabranim prodajnim mestima zdravstvenih ustanova apoteka, koje učestvuju u Dr.Max Loyalty Programu, i koje omogućavaju ostvarivanje navedenih prava imaocima Dr.Max Loyalty kartice.  

Lista odabranih prodajnih mesta zdravstvenih ustanova apoteka koje učestvuju u Dr.Max Loyalty Programu i u kojima imalac može koristiti Dr.Max Loyalty karticu radi ostvarivanja određenih prava i pogodnosti prilikom obavljanja kupovine (u daljem tekstu: „Apoteke“) može se naći na internet portalu www.drmax.rs, kao i u svim prodajnim mestima Apoteka.

Program Dr.Max Loyalty kartice je skup različitih prodajnih podsticaja i pogodnosti koje imaocima Dr.Max Loyalty kartice omogućavaju Apoteke i koje kupci koji poseduju Dr.Max Loyalty karticu mogu u skladu sa ovim Opštim pravilima, kao i pravilima Apoteka koje se odnose na pojedina prava i podsticaje, ostvarivati prilikom obavljanja kupovine u Apotekama (u daljem tekstu: „Program“).

IMALAC

Dr.Max Loyalty karticu može dobiti svako fizičko lice starije od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje ispuni, potpiše i dostavi Društvu Obrazac za registraciju (svi obavezni podaci na Obrascu za registraciju moraju biti popunjeni) preko bilo kog od prodajnih mesta Apoteka ili elektronskim putem, na web adresi www.drmax.rs.

Određeno fizičko lice postaje član Dr.Max Loyalty programa uz potpisivanje Obrasca za registraciju, pod uslovom da su svi obavezni podaci na Obrascu za registraciju popunjeni. Pojedinac potpisom Obrasca za registraciju potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka privrednog društva AsterFarm d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Novi Beograd, kao i Apotekama.

Nakon izdavanja Dr.Max Loyalty kartice, imalac ove kartice postaje član Dr.Max Loyalty Programa čiji je rukovalac Društvo. Članstvo u Programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz Programa Dr.Max Loyalty kartice.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu Dr.Max Loyalty karticu. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu Dr.Max Loyalty karticu, osim u slučaju zamene kartice u skladu sa ovim Opštim pravilima.

Dr.Max Loyalty kartica nije prenosiva i može je koristiti samo lice koje je potpisalo Obrazac za registraciju i kom je kartica izdata. Zaposleni u Apotekama mogu, na mestu na kome donosilac Dr.Max Loyalty kartice obavlja kupovinu, od donosioca ove kartice zatražiti lični dokument ili neko drugo identifikaciono sredstvo, pomoću kojeg mogu da utvrde identitet donosioca Dr.Max Loyalty kartice.

U slučaju da donosilac Dr.Max Loyalty kartice prilikom obavljanja kupovine odbije da da na uvid lični dokument ili drugo identifikaciono sredstvo pomoću kog se može utvrditi identitet donosioca, Apoteka zadržava pravo da odbije da takvom donosiocu kartice izvrši prodaju uz ostvarivanje pogodnosti koje omogućava Dr.Max Loyalty kartica.

IZDAVALAC

Izdavalac i vlasnik Dr.Max Loyalty kartice je AsterFarm d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Novi Beograd

Izdavalac AsterFarm d.o.o, Beograd se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Obrascu za registraciju.

Izdavalac zadržava pravo menjanja ovih pravila, ukidanja Dr.Max Loyalty programa i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.drmax.rs.  i počinju da se primenjuju u roku od 8 dana od dana takve internet objave. Ako vlasnik Dr.Max Loyalty kartice upotrebljava karticu nakon početka primene objavljenih promena, pretpostavlja se da je s njima saglasan.

OSTVARIVANJE PRAVA IMALACA KARTICE

Društvo je izdavalac i vlasnik Dr.Max Loyalty kartice, a sva prava i pogodnosti po osnovu Dr.Max Loyalty kartice ostvaruju se isključivo kod Apoteka i Društvo nije odgovorno za ostvarivanje bilo kojih prava i pogodnosti koje imaocima Dr.Max Loyalty kartice omogućavaju Apoteke.

Apoteke zadržavaju pravo da po vlastitoj proceni menjaju uslove pod kojima se mogu ostvarivati prava i pogodnosti imalaca Dr.Max Loyalty kartice, kao i da utvrđuju nova i ukidaju postojeća prava i pogodnosti date imaocima Dr.Max Loyalty kartice.

LIČNI PODACI

Dr.Max Loyalty karticu može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i da na Obrascu za registraciju priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, pol, broj mobilnog telefona, datum rođenja, stručnu spremu i e-mail adresu i ujedno dozvoli AsterFarm d.o.o.Beograd, Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Novi Beograd, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama u Apotekama, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) na način kako je opisano u sledećem odeljku.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član Dr.Max Loyalty Programa svojim potpisom na Obrascu za registraciju potvrđuje/dozvoljava da izdavalac prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na Obrascu za registraciju i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom Dr.Max Loyalty kartice.

Pored podataka koje imalac Dr.Max Loyalty kartice daje prilikom popunjavanja Obrasca za registraciju, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac preko Apoteka prikuplja prilikom kupovine – svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima Rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su sve Apoteke, kao i poslovni saradnici Društva koji Društvu pružaju različite usluge pri izradi Dr.Max Loyalty kartica i u sprovođenju Dr.Max Loyalty Programa, na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Obrascu za registraciju.

Rukovalac je ovlašćen da podatke o ličnosti koji su predmet obrade izveze u Češku Republiku privrednom društvu Dr. Max BDC s.r.o. sa registrovanim sedištem na adresi Na Florenci 2116/15,11000 – Nove Mesto, Prag a za potrebe čuvanja podataka o ličnosti i njihovog administriranja na nivou Dr.Max grupe.

Imalac Dr.Max Loyalty kartice je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi AsterFarm d.o.o. Beograd, u sedištu  privrednog društva Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Novi Beograd.

Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a Rukovalac će ih upotrebljavati za segmentaciju, analizu tržišta, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, izmenu i unapređivanje Dr.Max Loyalty Programa i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca Dr.Max Loyalty kartice biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima Društva, Apoteka, kao i njihovih povezanih lica i poslovnih partnera.

Rukovalac ličnih podataka može u gore navedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca Loyalty kartica AsterFarm d.o.o. Beograd koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca Dr.Max Loyalty kartice Rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imalaca Dr.Max Loyalty kartice i obrađivati u gore navedene svrhe.

Imalac Dr.Max Loyalty kartice popunjavanjem Obrasca za registraciju potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od Rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Obrascu za registraciju.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u Obrascu za registraciju kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti Dr.Max Loyalty karticu.

Imalac Dr.Max Loyalty kartice može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da Rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca Dr.Max Loyalty kartice koji je to zahtevao. Svi podaci koji su prikupljeni od imaoca Dr.Max Loyalty kartice se brišu, dok Obrazac za registraciju imaoca kartice se uništava. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član Dr.Max Loyalty Programa.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište Rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu [email protected], zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, Rukovalac Dr.Max Loyalty kartice odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima Dr.Max, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom naObrascu za registraciju.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini Rukovalac ličnih podataka može čuvati određen period posle prestanka važenja kartice.

BENEFITI

Dr.Max Loyalty kartica omogućava imaocu kartice uštede prilikom kupovine u Apotekama. Dr.Max Loyalty kartica omogućava imaocu kartice pogodnosti kupovine akcijskih proizvoda po cenama definisanim isključivo za članove Dr.Max Loyalty Programa.

Dr.Max Loyalty Program imaocima Dr.Max Loyalty kartice omogućava sledeća prava i pogodnosti:

  • - Svakog dana popust do 20% na svaku kupovinu, osim proizvoda na akciji.
  • - Proizvodi nedelje sa 40% popusta, mesečna ponuda iz lifleta i ostale promotivne ponude.

Sva prava i pogodnosti u okviru Dr.Max Loyalty Programa će biti oglašene na prodajnim mestima Apoteka i na website-u www.drmax.rs u periodima važenja, a u skladu sa odlukom Apoteke o omogućavanju takvih prava i pogodnosti.

Sve pogodnosti i benefiti koje imaoci kartice mogu ostvariti po osnovu Dr.Max Loyalty Programa biće jasno definisani odlukama Apoteka koje se odnose na takve pogodnosti i benefite i objavljeni na web adresi www.drmax.rs.

Benefiti Dr.Max Loyalty Programa mogu da se koriste i prilikom kupovine proizvoda robne marke Dr.Max.

Prilikom plaćanja na kasi u Apoteci potrebno je priložiti karticu. Bez priložene kartice nije moguće ostvariti pogodnosti iz Dr.Max Loyalty Programa.

USLOVI KORIŠĆENJA DR.MAX LOYALTY KARTICE

Pre plaćanja robe prilikom kupovine u Apoteci potrebno je na kasi priložiti Dr.Max Loyalty karticu. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, kao ni korišćenje popusta ili drugih pogodnosti.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema u Apoteci, neće biti moguće iskoristiti pogodnosti Dr.Max Loyaty kartice.

AsterFarm d.o.o. Beograd kao ni Apoteke ne smatraju se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema i ostvarivanje prava i pogodnosti iz Dr.Max Loyalty Programa

PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u Obrascu za registraciju, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected] ili redovnom poštom na adresu Rukovaoca

ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu Dr.Max Loyalty kartice imalac kartice može prijaviti na e-mail [email protected]. Izdavalac će imaocu kartice koji je na način opisan ovim članom prijavio gubitak ili krađu Dr.Max Loyalty kartice poslati novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave.

Sve informacije u vezi sa Dr.Max Loyalty Programom mogu se dobiti na sajtu www.drmax.rs ili pozivanjem broja korisničkog servisa 0800/33 44 56.

U slučaju da je Dr.Max Loyalty kartica otuđena imaocu, izdavalac i Apoteke ne preuzimaju odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

PRESTANAK ČLANSTVA

Dr.Max Loyalty kartica važi do pisanog opoziva izdavaoca ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s odeljkom „Obrada ličnih podataka“. Imalac Dr.Max Loyalty kartice može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavaoca navedenom u prethodnom odeljku, ili elektronskom poštom na e-adresu: [email protected], zahtevati da AsterFarm d.o.o Beograd prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz Dr.Max Loyalty Programa i odreći se vlasništva Dr.Max Loyalty kartice i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, Rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati određen kraći period od prestanka članstva.

Ako Dr.Max Loyalty karticom u roku od dve godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobija status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavalac ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

OBJAVA PRAVILA

Ova pravila počinju da se primenjuju u roku od 8 dana od dana objave na internet portalu www.drmax.rs

Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja Dr.Max Loyalty Programa i poništenja Dr.Max Loyalty kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i počinju da se primenjuju po isteku roka od 8 dana od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon početka primene tako objavljenih promena, pretpostavlja se da je sa njima saglasan, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Obrascu za registraciju.

Da li želite da dobijate obaveštenja o akcijama i promocijama?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.